Storico Spaghetteria

כמה אורחים?
6789
101112
יותר מ12 אנשים. יש להתקשר ל714-258-8817.
חזרה
בטל הזמנה
מקום
Storico Spaghetteria
405 El Camino Real, 92780 Tustin
טלפון נייד
נדרש
חזרה
ההזמנה מבוטלת

ביטלנו את ההזמנה. מקוים לראותכם בפעם אחרת
חזרה
בחירת מסעדה
אין שולחנות פנויים בStorico Spaghetteria ב אבל יש שולחן פנוי ב: