Genner Hoel Pandekagehus

כמה אורחים?
23456
78910
יותר מ10 אנשים. יש להתקשר ל74698927.
חזרה
בטל הזמנה
מקום
Genner Hoel Pandekagehus
Haderslevvej 464, 6200 Aabenraa
טלפון נייד
נדרש
חזרה
ההזמנה מבוטלת

ביטלנו את ההזמנה. מקוים לראותכם בפעם אחרת
חזרה
בחירת מסעדה
אין שולחנות פנויים בGenner Hoel Pandekagehus ב אבל יש שולחן פנוי ב: