Texas Longhorn Sundbyberg

כמה אורחים?
1234
5678
יותר מ8 אנשים. יש להתקשר ל08286899.
חזרה
בטל הזמנה
מקום
Texas Longhorn Sundbyberg
Järnvägsgatan 36, 17235 sundbyberg
טלפון נייד
נדרש
חזרה
ההזמנה מבוטלת

ביטלנו את ההזמנה. מקוים לראותכם בפעם אחרת
חזרה
בחירת מסעדה
אין שולחנות פנויים בTexas Longhorn Sundbyberg ב אבל יש שולחן פנוי ב: